نمود قطبی اسم

اگر ویژگی‌ای که در اسم نهفته ‌است برایش صادق باشد آن اسم نمود قطبی مثبت دارد.
اگر ویژگی نهفته در اسم برایش صدق نکند آن اسم دارای نمود قطبی منفی است. نمود وجودی تهی اسم در زبان پارسی نو در این موردها به چشم می‌خورد:
1. با پیشوندهای /نا-نَ/: نرسیده، نشناس، نماندن، نفهم، نامرد، ناخوانا، نارسیدن، ناهماهنگ، ناتوان.
2. با پیشوندهای /ابی-بی/: بیداد

/ 0 نظر / 5 بازدید