علامت مفعول بی‌واسطه

در نگارش فارسی امروز، حرف «را» نشانة مفعول صریح (بی واسطه) است و بلافاصله پس از مفعول می‌آید؛ پس فاصله انداختن میان مفعول و نشانة آن غلط است؛ مثال: مقاله‌ای که در روزنامه نوشته شده بود را خواندم. (غلط)/ مقاله‌ای را که در روزنامه نوشته شده بود، خواندم. (صحیح)

پس از کلمة آنچه حرف موصول «که» نمی آید‌؛ مثال‌: آنچه که دیدی (غلط)  آنچه دیدی (صحیح)

/ 0 نظر / 130 بازدید