ضرب‌المثل_ ه

هادی هادی اسم خودتو بما نهادی
هر جا که آشه، آل، فراشه
هر جا خرسه، جای ترسه
هر جا سنگه به پای احمد لنگه
هر جا که پری رخیست دیوی با اوست
هر جا که گندوم نده مال من دردمنده
هر جا که نمک خوری نمکدون نشکن
هر جا مرغ لاغره، جایش خونه ملا باقره
هر جا هیچ جا، یک جا همه جا
هر چه از دزد موند، رمال برد
هر چه به خود نپسندی به دیگران نپسند
هر چه بگندد نمکش می‌زنند/ وای به وقتی که بگندد نمک 
هر چه به همش بزنی گندش زیادتر می‌شه
هر چه پول بدی آش می‌خوری
هر چه پیش آید خوش آید
هر چه دلم خواست نه آن شد/هر چه خدا خواست همان شد
هر چه خورده نریده
هر چه دختر همسایه چل‌تر، برای ما بهتر
هر چه در دیگ است به چمچه می‌آد
هر چه دیر نپاید دلبستگی را نشاید
هر چه رشتم پنبه شد
هر چه سر، بزرگ‌تر درد بزرگ‌تر
هر چه عوض داره گله نداره
هر چه کنی به خود کنی گر همه نیک و بد کنی
هر چه که پیدا می‌کنه خرج اتینا می‌کنه
هر چه مار از پونه بدش می‌آد بیشتر در لونه‌اش سبز می‌شه
هر چه می‌گم نره، بازم می‌گه بدوش
هر چه نصیب است نه کم می‌دهند/ ور نستانی به ستم می‌دهند
هر چه هست از قامت ناساز بی‌اندام ماست/ ورنه تشریف تو بر بالای کس کوتاه نیست "حافظ"  
هر چیز که خوار آید یک روز به کار آید
هر خری را به یک چوب نمی‌رونند
هر دودی از کباب نیست
هر رفتی، آمدی داره
هر سخن جائی و هر نکته مقامی دارد
هر سرازیری یک سر بالائی داره
هر سرکه‌ای از آب، ترش‌تره
هر سگ در خونه صاحابش شیره
هر شب شب قدر است اگر قدر بدانی
هر کس از هر جا رونده است با ما برادر خونده است
هر کسی پنج روزه نوبت اوست/ دور مجنون گذشت و نوبت ماست "حافظ"
هر که با مادر خود زنا کنه با دگران چها کنه
هر که بامش بیش برفش بیش
هر که به همه کار به هیچ کار/ هر که به یک کار، به همه کار
هر که به امید همسایه نشست گرسنه می‌خوابه
هر که تنها قاضی رفت خوشحال برمی‌گرده
هر که خربزه می‌خوره پای لرزش هم می‌شینه
هر که خری نداره غمی نداره
هر که خیانت ورزد دستش در حساب بلرزد
هر که دست از جان بشوید هر چه در دل دارد گوید
هر که را زر در ترازوست زور در بازوست
هر که را طاووس باید جور هندوستان کشد
هر که را مال هست و عقلش نیست/ روزی آن مال مالشی دهدش/  وانکه را عقل هست و مالش نیست/ روزی آن عقل بالشی دهدش "عمادی شهریاری"
هر که را می‌خواهی بشناسی یا باهاش معامله کن یا سفر کن
هر که شیرینی فروشد مشتری بروی بجوشد
هر که نان از عمل خویش خورد/ منت از حاتم طائی نبرد  
هر کی به فکر خویشه کوسه به فکر ریشه
هر کی خر شد، ما پالونیم
هر کی که زن نداره،آروم تن نداره
هر گردی گردو نیست
هر گلی زدی سر خودت زدی
هزار تا چاقو بسازه یکیش دسته نداره
هزار تا دختر کورو یک روزه شوهر می‌ده
هزار دوست کمه، یک دشمن بسیار
هزار قورباغه جای یه ماهی رو نمی‌گیره
هزار وعده خوبان یکی وفا نکند
هشتش گرو نه است
هلو برو تو گلو
هم از توبره می‌خوره هم از آخور
هم از شوربای قم افتادیم هم از حلیم کاشون
همان آش است و همان کاسه
همان خر است و یک کیله جو
هم چوب را خوردیم هم پیاز را و هم پول را دادیم
هم حلوای مرده‌هاست هم خورش زنده‌ها
هم خرما را می‌خواهد هم خدا را
همدون دوره و گردوش نزدیک
همسایه نزدیک، بهتر از برادر دور
همسایه‌ها یاری کنید تا من شوهر داری کنم
هم فاله و هم تماشا
همکار همکارو نمیتونه ببیند
هم لحافه و هم تشک 
هم می‌ترسم هم می‌ترسونم
همنشین به بود تا من از او بهتر شوم
همه ابری هم بارون نداره
همه خرها رو به یک چوب نمی‌رونند
همه رو مار می‌گزه مارو خر چسونه
همه سروته یه کرباسند
همه قافله پس و پیشیم
همه کاره و هیچ کاره
همه ماری مهره نداره
همه ماهی خطر داره بدنامیشو صفر داره
هر مرغی انجیر نمی‌خوره
همیشه آب در جوی آقا رفیع نمی‌ره یه دفه هم در جوی آقا شفیع میره
همیشه خره خرما نمی‌رینه
همیشه روزگار به انسان رو نمی‌کنه
همیشه شعبان، یک بار هم رمضان
همیشه ما میدیدیم یه دفعه هم تو ببین
همینو که زائیدی بزرگش کن
هنوز باد به زخمش نخورده
هنور دهنش بوی شیر می‌ده
هنوز سر از تخم در نیاورده
هنوز غوره نشده مویز شده
هوو هوو را خوشگل می‌کنه جاری جاری را کدبانو
هیچ ارزونی بی علت نیست
هیچ انگوری دوبار غوره نمی‌شه
هیچ بده را به هیچ بستانی کاری نیست
هیچ بدی نرفت که خوب جاش بیاد
هیچ بقالی نمی‌گه ماست من ترشه
هیچ تقلبی بهتر از راستی نیست
هیچ چراغی تا به صبح نمی‌سوزه
هیچ چیز شرط هیچ چیز نیست
هیچ دوئی نیست که سه نشه
هیچ دودی بی آتش نیست
هیچ عروس سیاه بختی نیست که تا چهل روز سفیدبخت نباشه
هیچ‌کاره، رقاص پای نقاره
هیچ‌کاره و همه‌کاره
هیچ‌کس در پیش خود چیزی نشد
هیچ‌کس را توی گور دیگری نمی‌گذارن
هیچ‌کس روزی دیگری را نمی‌خوره
هیچ‌کس نمی‌گه ماست من ترشه
هیچ گرونی بی‌حکمت نیست

/ 0 نظر / 94 بازدید