جمله

 جمله سخنی است که روندی یا داشتن حالتی (گزاره) را به پدیده‌ای (نهاد) نسبت دهد. هر جمله می‌تواند از یک یا چند اندام تشکیل شود.
نمود کاربردی جمله
جمله‌ای که نمود کاربردی گزارشی دارد آن روند یا حالت را بیان می‌کند:
سرم درد می‌کند.
من نمی‌خواستم که به دبیرستان بروم.
با جمله‌هائی که نمود کاربردی درخواستی دارند خواستار انجام آن روند یا گرفتن حالت می‌شویم:
به خانه برو!
پاینده ایران!
با جمله‌ای که نمود کاربردی پرسشی داشته ‌باشد دربارۀ وجود آن روند یا حالت و یا چند و چونش می‌پرسیم:
بیداری؟
قطار ساعت چند خواهد رسید؟
این جمله‌ها را می‌توان به این‌گونه دسته‌بندی کرد:
می‌توان صدق کردن یا نکردن موضوع جمله (نمود قطبی فعل جمله) را پرسید. این جمله‌ها را به چهرۀ ساده یا با قیدهای پرسش به کار می‌بریم:
آیا شما حاضر هستید به خاطر رفاه مردم از فرمان‌روائی چشم‌پوشی کنید؟
پدرت سر کار است؟
من که شب‌ها ره تقوا زده‌ام با دف ‌وچنگ        این زمان سر به ره آرم؟! چه حکایت باشد؟! حافظ
می‌توان برای آگاهی‌یافتن از اسم یا خوشۀ اسمی‌ای از جمله پرسید. در این حالت به‌جای آن اسم یا خوشۀ اسمی ضمیری پرسشی می‌آوریم:
کی دم در است؟
فروشگاه تا کی باز است؟
می‌توان جمله‌هایی که نمود کاربردی پرسشی دارند را (با اطمینان به این‌که شنونده یا خواننده نیز به صدق نکردن روند جمله باور دارد) با معنی منفی به‌کار برد:
چه نسبت است به رندی صلاح و تقوا را؟!      سماع وعظ کجا، نغمۀ رباب کجا؟!  حافظ
(= صلاح و تقوا را نسبتی به رندی نیست. سماع وعظ و نغمۀ رباب را در یک‌جا نمی‌توان یافت.)
چه کار است پیش امیرم؟! که دانم       که گر میر پیشم نخواند نمیرم   ناصرخسرو
(= پیش امیر مرا کاری نیست.)
ما که به سیراب زمین کاشتیم      ز آنچه بکشتیم چه برداشتیم؟!   نظامی گنجوی
(= ما از آنچه بکشتیم چیزی برنداشتیم.)
حاشا که من به موسم گل ترک می کنم       من لاف عقل می‌زنم، این کار کی کنم؟!    حافظ
(= هرگز این کار نکنم.)
کجا توانمت انکار دوستی کردن؟!        که آب دیده گواهی دهد به اقرارم     سعدی
(= انکار دوستیت نتوانم کردن.)
می‌توان اندام‌هائی از پاسخ را که با پرسش مشترک است را افکند:
- کی حاضر می‌شوی؟
- پنج دقیقۀ دیگر (حاضر می‌شوم).
- چرا قرص مسکّن می‌خوری؟
- چون سرم درد می‌کند (قرص مسکّن می‌خورم).

/ 0 نظر / 3 بازدید