ضرب‌المثل_ ن

نابرده رنج گنج میسر نمی‌شود/ مزد آن گرفت جان برادر که کار کرد
ناخوانده به خانه خدا نتوان رفت
ناز عروس به جهازه
نازکش داری ناز کن، نداری پاهاتو دراز کن
نبرد رگی تا نخواهد خدای/ اگر تیغ عالم بجنبد ز جای  
نخود توی شله زرد
نخودچی توی جیبم می‌کنی اونوقت سرم را می‌شکنی؟
نخودچی شو دزدیده
نخود همه آش
ندید بدید وقتی بدید به خود برید
نذر می‌کنم واسه سرم خودم می‌خورم و پسرم
نردبون، پله به پله
نردبون دزدها
نزدیک شتر نخواب تا خواب آشفته نبینی
نزن در کسی را تا نزنند درت را
نسیه نسیه آخر به دعوا نسیه
نشاشیدی شب درازه هآاپ هتسشن 
نفسش از جای گرم در میاد
نکرده کار نبرند به کار
نگاه به دست ننه کن مثل ننه غربیله کن
نوشدارو بعد از مرگ سهراب
نوکر باب، شیش ماه چاقه شیش ماه لاغر
نوکر بی جیره و مواجب تاج سر آقاست
نوکه اومد به بازار کهنه می‌شه دلازار
نون این‌جا آب این‌جا کجا بروم به از این‌جا؟ 
نون بدو، آب بدو، تو به دنبالش بدو
نون بده، فرمون بده
نون به همه کس بده، اما نان همه کس مخور
نونت را با آب بخور منت آبدوغ نکش
نون خونه رئیسه، سگش هم همراهشه
نون خودتو می‌خوری حرف مردم رو چرا می‌زنی؟
نون خودتو می‌خوری حلیم حاج عباسو هم می‌زنی؟
نون را به اشتهای مردم نمی‌شه خورد
نون را باید جوید توی دهنش گذاشت
نونش توی روغنه
نونش را پشت شیشه می‌ماله
نون گدائی رو گاو خورد دیگه به کار نرفت
نون نامردی توی شکم مرد نمی‌مونه
نون نداره بخوره پیاز می‌خوره اشتهاش واشه
نون نکش آب لوله کش
نه آب و نه آبادانی نه گلبانگ مسلمانی
نه آفتاب از این گرم‌تر میشود و نه غلام از این سیاه‌تر
نه از من جو، نه از تو دو، بخور کاهی برو راهی
نه به اون خمیری نه به این فطیری
نه به اون شوری شور نه به این بی‌نمکی
نه بباره نه به داره، اسمش خاله موندگاره
نه بر مرده بر زنده باید گریست/  گر این تیر از ترآش رستمی است "فردوسی"
نه پسر دنیائیم نه دختر آخرت
نه پشت دارم نه مشت
نه پیر را برای خر خریدن بفرست نه جوان را برای زن گرفتن
نه خانی اومده نه خانی رفته
نه چک زدم نه چونه، عروس اومد به خونه
نه خود خوری نه کس دهی گنده کنی به سگ دهی
نه در غربت دلم شاد و نه روئی در وطن دارم/ الهی بخت برگردد از این طالع که من دارم  
نه دزد باش نه دزدزده
نه راه پس دارم نه راه پیش
نه سر پیازم نه ته پیاز
نه سر کرباسم نه ته کرباس
نه سرم را بشکن نه گردو توی دومنم کن
نه سیخ بسوره نه کباب/ کاری بکن بهر ثواب 
نه عروس دنیا نه داماد آخرت
نه شیر شتر نه دیدار عرب
نه قم خوبه نه کاشون لعنت به هر دوتاشون
نه مال دارم دیوان ببره نه ایمان دارم شیطان ببره
نه نماز شبگیر کن نه آب توی شیر کن
نه هر که سر نتراشد قلندری داند
نی به نوک دماغش نمی‌رسه
نیش عقرب نه از ره کین است/ اقتضای طبیعتش این است 
نیکی و پرسش؟

/ 0 نظر / 8 بازدید