شعر برگزیده سال ۲۰۰۵

این شعر کاندیدای شعر برگزیده سال ۲۰۰۵ شده است که توسط یک کودک آفریقایی نوشته شده و در همان سال در سازمان ملل خوانده شد و استدلال شگفت‌انگیزی دارد. 
 
When I born, I Black, When I grow up, I Black, When I go in Sun, I Black, When I scared, I Black, When I sick, I Black, And when I die, I still black… And you White fellow, When you born, you pink, When you grow up, you White, When you go in Sun, you Red, When you cold, you blue, When you scared, you yellow, When you sick, you Green, And when you die, you Gray… And you call me colore???

وقتی به دنیا می‌آم، سیاهم، وقتی بزرگ می‌شم، سیاهم، وقتی می‌رم زیر آفتاب، سیاهم، وقتی می‌ترسم، سیاهم، وقتی مریض می‌شم، سیاهم، وقتی می‌میرم، هنوزم سیاهم… و تو، آدم سفید، وقتی به دنیا می‌آی، صورتی‌ای، وقتی بزرگ می‌شی، سفیدی، وقتی می‌ری زیر آفتاب، قرمزی، وقتی سردت میشه، آبی‌ای، وقتی می‌ترسی، زردی، وقتی مریض می‌شی، سبزی، و وقتی می‌میری، خاکستری‌ای… و تو به من می‌گی رنگین‌پوست؟؟؟
/ 0 نظر / 32 بازدید