(-)

موارد مهم استفاده از خط فاصله به‌شرح زیر است:
الف) برای جداکردن عبارت‌های توضیحی، بدل، عطف بیان و جمله معترضه از کلام اصلی.
 - فردوسی- حماسه‌سرای بزرگ ایران در سال 329 ه. ق. به دنیا آمد.
نکته) کاربرد ویرگول هم بلامانع است.
ب) در گفتگوی بین اشخاص در نمایشنامه و داستان، یا در گفتگوهای تلفنی در ابتدای جمله و در سر سطر به‌جای نام گوینده.
 - الو!
 - بفرمایید!
ج) به‌جای حروف اضافه «تا» و «به» بین تاریخ‌ها، اعداد و واژه‌ها
 - بهمن- اسفند 1391 (بهمن تا اسفند 1391)
 - قطار تهران – مشهد (قطار تهران به مشهد)
د) برای نشان‌دادن تردید یا ادای واژه‌ها همراه با لکنت و گره‌خوردگی زبان.
 - م- م- من برای ه- ه –هر نوع ه- ه- همکاری آ- آ- آماده‌ام.
ه) برای نشان‌دادن و جداکردن هجاهای یک واژه در تقطیع یا حروف یک واژه از یکدیگر.
 - واژه احمد دارای چهار حرف است: ا- ح- م –د.
و) در آخر سطر وقتی بخشی از کلمه به اول سطر بعد برده شود.
 - اگر به او کمک شایسته‌ای می-
    شد حتما نجات می‌یافت.
ز) برای پیوستن اجزای برخی از عبارت‌های ترکیبی.
 - بازتاب‌های اجتماعی - سیاسی
 - توطئه مشتزک امپریالیسم – صهبونیزم.
ح) بعد از شماره ردیف در اعداد یا حروف و بعد از واژه‌هایی نظیر «تبصره»، «تذکر»، «توضیح»، «یادآوری» و مانند آن‌ها.
 - واژه در عربی سه قسم است: 1- اسم؛ 2- فعل؛ 3- حرف

/ 0 نظر / 4 بازدید