چیست فرق آدمی با جانور ؟!

چیست فرق آدمی با جانور ؟! / تا که می نازد به خود از آن بشر ؟
درطبیعت بی گمان هرجانور / هست هنگام سیری بی خطر
من نمی دانم چرا نوع بشر / وقت سیری می شود خونخوارتر !!
درمیان جنگل دور و دراز/ هیچ حیوان دیده ای همجنس باز ؟!
هیچ شیر دیده ای در بیشه زار/ جمع شیران را کشد بالای دار ؟!
هیچ گرگی بوده کز بهر مقام / گرگها را کرده باشد قتل عام ؟!
هیچ ماری دیده ای با زهر خود/ کُشته ها برپا کند در شهر خود ؟!
هیچ میمون ساخته بمب اتم/ تا که هستی را کند از صحنه گُم ؟!
دیده ای هرگز الاغی باربر / مین گذارد کار زیر پای خر ؟!
هیچ اسبی دیده ای غیبت کند ؟!/ یا به اسب دیگری تهمت زند ؟!!
هیچ خرسی آتش افروزی کند ؟! / یا گرازی خانمان سوزی کند ؟!!!
هیچ گاوی دیده ای کز اعتیاد/ داده گاو و گاوداری را به باد ؟!!
پس چرا ؟ انسان با عقل و خرد/ آبروی دام و دد را می برد ؟!!
پس بُوَد دیوانه بی آزارتر / زان که محروم است از عقل بشر
مولوی استاد حکمت در جهان/ کرده بس این نکته را شیرین بیان
آزمودم عقل دوراندیش را/ بعد از این دیوانه سازم خویش را

/ 0 نظر / 359 بازدید