فعل

فعل واژه یا واژگانی است که یکى از معانى زیر را در زمان گذشته، حال، یا آینده نشان مى‌دهد:
ـ انجام‌دادن کارى (حمید نامه نوشت.)
ـ انجام‌پذیرفتن کارى ( غذا پخته شد.)
ـ رخ‌دادن حالتى (هوا روشن شد.)
ـ پذیرفتن حالتى (هوا روشن است.)
ـانجام دستور یا امرى ( نامه را بنویس.)
• مفاهیمى که در هر فعل وجود دارند، از این قرارند: معنا ـ زمان ـ شخص ـ تعداد.
افعال خاص:
فعل خاص فعلى است که صرف مى‌گردد، یعنى به شش ساخت زیر تبدیل مى شود:
اوّل شخص مفرد، دوّم شخص مفرد، سوّم شخص مفرد.
اوّل شخص جمع، دوّم شخص جمع، سوّم شخص جمع.
قسمت‌هاى اصلى فعل: بُن + شِناسه.
بن جزء ثابتى است که مفهوم اصلى فعل را نشان مى‌دهد. هر فعلى داراى بُن است. شناسه جزء متغیّرى است که شخص و تعداد فعل را نمایان مى‌کند. گاه پیش مى‌آید که فعل داراى شناسه نباشد. مثال:
شنیدم، شنیدى، شنید ـ شنیدیم، شنیدید، شنیدند.
در این مثال، شنید بُن است و اجزاى دیگر، شناسه‌اند.
بُن، خود، دو گونه است: بُن ماضى، بُن مضارع.
بُن ماضى در فعل‌هاى ماضى و مستقبل، و برخى از اسم‌ها و صفت‌ها حضور دارد. مثال: آمدى، خواهد آمد، آمدن
بن مضارع در فعل هاى مضارع و اَمر، و برخى از اسم‌ها و صفت‌ها وجود دارد.
مثال: می‌رود، رو، روش.
از بُن مى‌توان ساخت‌هاى گوناگون اسمى یا صفتى پدید آورد.این مثال‌ها را ببینید:
ساخت‌هاى اسمى یا صفتى از بن ماضى: خریدار، خورده، آفریدگار، دویدن، دیدبان، ساختمان، برآورد، درآمد، سررسید، زد و خورد، گفت و گو
ساخت‌هاى اسمى یا صفتى از بن مضارع: دونده، دانا، آموزگار، خواهان، آشوبگر، پذیرش، اندیشه، سازمان، خوراک، اندیشناک، کشاکش، سوز و گداز، پندار
مصدر اسمى است که از میان چهار مفهوم فعل، فقط معنا را دارد و از سه مفهوم دیگر (زمان، شخص، تعداد) بى‌نصیب است. ساخت مصدر چنین است: بن ماضى + ـَ ن. مثال: برخاستن.
معمولا فعل را به این چهار گونه اصلى تقسیم مى‌کنند: ماضى، مضارع، مستقبل، اَمر.
فعل ماضى:
نشان مى‌دهد که آغاز انجام معناى فعل در زمان گذشته است.
انواع فعل‌ماضى:
- مطلق یا ساده: (نوشتم– نوشتی– نوشت– نوشتیم– نوشتید– نوشتند)
- استمرارى: (می‌نوشتم– می‌نوشتی– می‌نوشت– می‌نوشتیم– می‌نوشتید- می‌نوشتند)
- نقلى: (نوشته‌ام– نوشته‌ای– نوشته است– نوشته‌ایم– نوشته‌اید– نوشته‌اند)
- نقلى مستمر: (می‌نوشته‌ام- می‌نوشته‌ای- می‌نوشته است– می‌نوشته‌ایم– می‌نوشته‌اید– می‌نوشته‌اند)
- بعید: (نوشته بودم- نوشته بودی– نوشته بود- نوشته بودیم– نوشته بودید- نوشته بودند)
- التزامى: (نوشته باشم– نوشته باشی– نوشته باشد- نوشته باشیم- نوشته باشید- نوشته باشند)
-ابعد: (نوشته بوده‌ام– نوشته بوده‌ای– نوشته بوده است– نوشته بوده‌ایم– نوشته بوده‌اید– نوشته بوده‌اند)
-ملموس: (داشتم می‌نوشتم– داشتی می‌نوشتی– داشت می‌نوشت–داشتیم می‌نوشتیم– داشتید می‌نوشتید– داشتند می‌نوشتند)
فعل مضارع:
نشان مى‌دهد که آغاز تحقّق معناى فعل، در زمان حال یا آینده است.
انواع فعل مضارع:
- ساده: (روم– روی– رود– رویم– روید– روند)
- اِخبارى: (می‌روم– می‌روی– می‌رود– می‌رویم– می‌روید– می‌روند)
- التزامى: (بروم– بروی– برود– برویم– بروید– بروند)
- ملموس: (دارم می‌روم– داری می‌روی– دارد می‌رود– داریم می‌رویم– دارید می‌رویم– دارند می روند)
فعل مستقبل:
نشان مى دهد که آغاز تحقّق معناى فعل، در زمان آینده خواهد بود.
- (خواهم نوشت – خواهی نوشت – خواهد نوشت – خواهیم نوشت – خواهید نوشت– خواهند نوشت)
فعل اَمر:
فعلی است که با آن انجام‌دادن کاری یاپذیرفتن حالتی را طلب می‌کنیم. (بنویس) تقسیم‌بندى فعل از لحاظ ساختمان:
1. ساده: «مولاى ما در میان این جمع چون شمعى مى‌تابد.»
2. پیشوندى (پیشوند + قسمت اصلى): «سال ها دم فرو بستم.»
3. مرکّب (اسم + قسمت اصلى): «سرانجام، نیمه دیگر رفتارش را نشان مى دهد.»
4. پیشوندى مرکّب (اسم+ پیشوند+ قسمت اصلى): «انسان حقیقی سرانجام از مبارزه با نفس پیروز سر برمى‌آورد.»
5. گروه فعلى (ترکیبى از حرف اضافه و اسم و قسمت اصلى): «در راه خدا هرگز از پا ننشین!»
تقسیم‌بندى فعل از لحاظ نیاز به مفعول:
لازم:
فعلی که به مفعول نیاز ندارد: «از دکتر اجازه گرفتم و باز راهى میدان نبرد شدم.»
متعدّى:
فعلی که به مفعول نیاز دارد: «او دندان‌هایش را مسواک می‌کرد.»
دو وجهى:
فعلی که گاه به صورت لازم و گاه متعدّى به‌کار مى‌رود: «اى دل! اگر مى‌شکنى بی‌صدا بشکن.» (وجه لازم)
«هرگز دلى را نشکن.» (وجه متعدّى)
معلوم:
فعل معلوم فعلى است که نهادش فاعلِ آن باشد یعنی فاعل آن معلوم است.
(شاگردان آمدند.)
مجهول:
فعل مجهول فعلى است که نهاد در حقیقت مفعولِ آن باشد. این فعل همیشه متعدی است.
ساخت فعل مجهول: بن ماضى از فعل متعدّى‌+ هاى غیرملفوظ+ فعل معین از مصدرِ «شدن» متناسب با هَر فعل و ساختِ آن. مثال: خورد+ ه+ خواهد شد= خورده خواهد شد.
نکته نگارشى: فعل مجهول تنها در جایى به‌کار مى‌رود که نویسنده به‌هر دلیل بخواهد فاعل را پنهان سازد. یا فاعل معلوم نباشد.
-(در بسته شد.)
افعال غیرخاص:
افعالی هستند که معنای کاملی ندارند و معنای آنها با آوردن واژه‌ای دیگر کامل می‌شود.
فعل معین:
فعلى است که خود داراى معناى خاصّى نیست و تنها به ما کمک مى‌کند که ساخت‌هاى گوناگون افعال را به‌کار بریم.
فعل‌هاى معین پرکاربرد از این مصدرها هستند: اَستن، بودن، شدن، گردیدن، گشتن، خواستن، شایستن، بایستن، داشتن.
نکته: وظیفه چهار فعل معین مهم‌تر از این قرار است:
از مصدر خواستن: ساخت فعل مستقبل.
از مصدر بودن: ساخت فعل‌هاى بعید و التزامى.
از مصدر اَستن: ساخت فعل نقلى.
از مصدر شدن: ساخت فعل مجهول.
فعل ربطى:
فعلى است که داراى فاعل نیست، بلکه تنها میان مسنَدٌالیه (نهاد) و مسنَد رابطه برقرار مى‌کند:
«مدینه، آشفته و سرگشته شد.»
فعل‌هاى ربطى از این مصدرهایند: استن، بودن، شدن، گشتن، گردیدن.
نکته: بعضى از فعل‌ها مى‌توانند گاه خاص، گاه معین، و گاه ربطى باشند. مثل فعل "است"
ـ خاص: یاد تو همواره با ما است (= وجود دارد.)
ـ معین: یاد تو در هر جا شوری برپا کرده است.
ـ ربطى: یاد تو همواره زنده است.

/ 0 نظر / 5 بازدید