(←)

موارد مهم استفاده از جهت‌نما و یا فلش به‌قرار زیر است:
الف) برای نشان‌دادن ترتیب و یا استحصال تدریجی و یا نتیجه‌دادن امری:
 - آذین← آذینه ← آدینه
 - گفتن← گفت← گفته
 - کوشیدن← کوش← کوشش
 - دیدن← دید← دیدار
ب) به‌معنی و معادل ر. ک.، نگا.، رجوع شود، نگاه کنید، بنگرید و مانند این‌ها.
 - واژه «آزادی» به‌معنی «شکر، حمد و ثنا، سپاس و تشکر و حق‌شناسی» در متون قرن‌های چهارم تا هشتم بسیار به‌کار رفته است. برای ملاحظه شواهد شعری و نثری← لغت‌نامه دهخدا، ذیل واژه «آزادی»، معنی پانزده

/ 0 نظر / 8 بازدید