(...)

سه نقطه برای نشان‌دادن واژه یا واژگان و عبارت‌ها یا جمله‌های حدف‌شده و یا افتادگی‌ها به‌کار می‌رود، خواه در اول مطلب باشد یا وسط و یا آخر.
 - نام پدر وی ولی ا... است.
 - نوشت‌افزار وسایل نگارش هستند مانند: قلم، خودکار، مداد، پاک‌کن، کاغذ، خط‌کش، ...
 - ... به این دلیل از ادامه آن کار جلوگیری شد.

/ 0 نظر / 61 بازدید