تعبیر خواب_ آبخانه

 اگر ببیند در مستراح و چاه مستراح افتاد مال دیگران را به زور می‌گیرد.
ـ اگر ببیند در مستراح دفع حاجت کرد مال خود را خرج می‌کند.
ـ اگر ببیند در مستراح یا چاه مستراح افتاد گرفتار گرد آوری مال می‌شود.
ـ اگر ببیند در مستراح افتاد و آسیبی جدی به او رسید بلای سختی گریبانش را خواهد گرفت.
ـ ساختن آبخانه در خواب ازدواج با زنی حیله گر، حرامخوار و بی‌تقوی است.

  • امام جعفر صادق (ع)

دیدن مستراح در خواب چهار وجه دارد:
۱. مال حرام
۲. عیش و زندگی دنیا
۳. خزانه و انبار
۴. شروع در حرام

به نقل ازشماره هفتم مجله الکترونیکی ویستا - دانش

/ 0 نظر / 5 بازدید